Řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nevzniká nárok na příspěvek na bydlení nebo pokud nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Kdo má nárok

  • Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. (Platí pro nájem, v případě podnájmu nárok nevzniká!)
  • Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, která splňuje zákonem dané stavebně technické standardy kvality bydlení (chata, chalupa)
  • Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí.
  • Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i v případě, že příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob
  • Zákon pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).

Další informace

  • Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí (viz příspěvek na živobytí).
  • Výše doplatku na bydlení je dále limitována stejnými normativy na bydlení jako příspěvek na bydlení (dle velikosti obce a počtu osob v domácnosti), jen je tento strop dále snížen, a to na 90 % v případě zahradních chatek (u vlastníků těchto rekreačních objektů), 80 % při užívání jednotky na ubytovně nebo při obývání jiného než obytného prostoru.