Rodičovský příspěvek je ekvivalentem „mzdy“ za péči o dítě po zvolenou dobu, max. do 4 let věku dítěte. Pomáhá rodičům sladit své profesní zapojení s péčí o malé dítě. V pobírání rodičovského příspěvku se rodiče mohou střídat.

Kdo má nárok

Pokud se chcete seznámit s pirátskými návrhy změn rodičovského příspěvku, klikněte na naše řešení.

  • Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok na 1,5násobek částky 300 000 Kč.
  • Na rodičovský příspěvek ztrácí rodič nárok při umístění dítěte mladšího 2 let do zařízení péče o děti na dobu delší než 92 hodin v měsíci.

(viz §31, odst. 3: Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíc)

Další informace

  • Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 10 000 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud žádá o rodičovský příspěvek na dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu.
  • Počítá se u toho z rodičů, kdo má vyšší vyměřovací základ. Rodiče se mohou v průběhu měnit. Může se měnit délka čerpání (1x za tři měsíce).
  • Příspěvek je možné vyčerpat nejméně 6 měsíců, nejdéle do 4 let věku dítěte. Zaniká s narozením dalšího dítěte (ale vzniká u nově narozeného).