Odměna pěstouna náleží pečujícím, kteří - pokud nejsou příbuzní - prošli náročným výběrem, mají na starosti často velmi traumatizované děti a musí zajišťovat kontakt s biologickou rodinou. Leckdy to není slučitelné se zaměstnáním.

Kdo má nárok

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Další informace

Výše odměny pěstouna u osob pečujících činí za kalendářní měsíc:

  • 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě
  • 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti
  • 30 000 Kč,
    • je-li pečováno alespoň o 3 děti
    • je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 a 2 zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a).

V případě osob v evidenci (pěstounů na přechodnou dobu) činí odměna pěstouna 20 000 Kč za měsíc, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě. Pokud má osoba v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, další dítě, odměna pěstouna se zvyšuje o 6 000 Kč.

Tato dávka je zdaňována, vč. odvodů soc. a zdrav. pojištění. Ve výpočtech nejsou daňové bonusy na děti.

Dále je potřeba rozlišit, zda je pěstoun výhradně pěstounem – pak uplatní odpočet za daňového poplatníka u odměny PP pokud má ještě další zaměstnání , odpočet za daňového poplatníka neuplatní.

Příklady čerpání

  • Péče o jedno zdravé dítě: 12 000,- hrubého – výhradně pěstounská péče 10 335,- případně nutnost doplatit 13,5% ZP – při souběhu s dalším zdanitelným příjmem 8 263,-
  • Péče o dvě zdravé děti: 20 000,- hrubého – výhradně pěstounská péče 14 460,- – při souběhu s dalším zdanitelným příjmem 12 390,-