Z této dávky by měl hradit osobní potřeby dítěte, stravování, náklady na oblečení, obuv, osobní vybavení nábytkem, spotřebu energií aj. medií, ale i zdravotní pomůcky, léky, cvičení, plavání atd. Výše je odstupňována podle věku a případně postižení dítěte. Dávka není zdaňována.

Kdo má nárok

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Další informace

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc

a) 4950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

b) 6105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

c) 6985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

d) 7260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Věk dítěte Stupeň závislosti (lehká závislost) Stupeň závislosti II (středně těžká závislost) Stupeň závislosti III (těžká závislost) Stupeň závislosti IV (úplná závislost
do 6 let 5 115 6 105 6 490 7 040
6 - 12 let 6 215 7 480 7 975 8 635
12 - 18 let 7 095 8 580 9 130 9 570
18 - 26 let 7 425 8 910 9 460 9 900

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření ústavního zařízení nebo v osobní péči jiné osoby. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem.

Jde-li o nezaopatřené dítě svěřené do péče jiné osoby, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší než výživné stanovené soudem na toto dítě, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a výživným.