Dávka je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

Aktuálně je rovněž poskytována z důvodu poklesu příjmu v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kdo má nárok

Z období covidové krize: Mimořádná okamžitá pomoc (MOP) v době platnosti mimořádných opatření vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví ČR

Pravidla pro poskytování mimořádné okamžité pomoci během koronavirové krize na stránkách MPSV.

Kdo může žádat

 • Pečující osoby, kterým poklesl příjem z důvodu péče o dítě nebo o osobu se zdravotním postižením alespoň v I. stupni závislosti bez omezení věku v rámci ošetřování člena rodiny.
 • Podnikatelé, kteří museli omezit svoji činnost v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Zaměstnanci na DPP a DPČ, kterým poklesl příjem v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Co je třeba vědět a doložit

Jedná se o nenárokovou dávku (záleží na posouzení Úřadu práce)

Dávku lze použít pouze na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především jídlo, pití, základní hygienické potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním.

V rámci posuzování nároku na MOP bude hodnocen pouze:

 • příjem (mzda, případné úspory, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora v nezaměstnanosti a další opakující se dávky např. rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení)
 • dostupné finanční prostředky rodiny nebo jedince, které má k dispozici pro úhradu nezbytných nákladů prostřednictvím výpisů z bankovních účtů
 • náklady

Jak podat žádost

 • elektronicky na formuláři, a to bez zaručeného elektronického podpisu,
 • e-mailem naskenovanou nebo ofotografovanou,
 • zasláním poštou,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • osobně po telefonické domluvě
 • vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště

Vždy je nutné uvést správné kontaktní údaje a ty následně bedlivě sledovat kvůli odpovědi ÚP ČR!


Obecná pravidla pro poskytování MOP

Zákon stanoví šest takových situací:

 1. Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).
 2. Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 57 900 Kč.
 3. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje.
 4. Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 38 600 Kč.
 5. Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 38 600 Kč. (např. příspěvek na tábor apod.)
 6. Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. maximálně částku 15 440 Kč.