Dávka je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

Kdo má nárok

Kdo může žádat

 • Pečující osoby, kterým poklesl příjem z důvodu péče o dítě nebo o osobu se zdravotním postižením alespoň v I. stupni závislosti bez omezení věku v rámci ošetřování člena rodiny.
 • Podnikatelé, kteří museli omezit svoji činnost v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Zaměstnanci na DPP a DPČ, kterým poklesl příjem v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády České republiky nebo Ministerstva zdravotnictví ČR.

Co je třeba vědět a doložit

Jedná se o nenárokovou dávku (záleží na posouzení Úřadu práce)

Dávku lze použít pouze na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především jídlo, pití, základní hygienické potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním.

V rámci posuzování nároku na MOP bude hodnocen pouze:

 • příjem (mzda, případné úspory, nemocenské dávky včetně ošetřovného, důchody, podpora v nezaměstnanosti a další opakující se dávky např. rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení)
 • dostupné finanční prostředky rodiny nebo jedince, které má k dispozici pro úhradu nezbytných nákladů prostřednictvím výpisů z bankovních účtů
 • náklady

Jak podat žádost

 • elektronicky na formuláři, a to bez zaručeného elektronického podpisu,
 • e-mailem naskenovanou nebo ofotografovanou,
 • zasláním poštou,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • osobně po telefonické domluvě,
 • vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště

Vždy je nutné uvést správné kontaktní údaje a ty následně bedlivě sledovat kvůli odpovědi ÚP ČR!


Rozdělení dávek MOP

1) MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC Z DŮVODU HROZBY VÁŽNÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ

Je určena k řešení situací, kdy osoba má prokazatelně nedostatek finančních prostředků a hrozí jí tak vážná újma na zdraví. U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se nezkoumá okruh společně posuzovaných osob.

Výše dávky činí maximálně částku existenčního minima. U nezaopatřeného dítěte pak maximálně jeho životní minimum.

2) MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST

Je určena na úhradu nákladů osoby, kterou postihla vážná mimořádná událost. Rozumí se tím zejména živelní pohroma jako vichřice, povodeň, požár, průmyslová nebo ekologická havárie atd. U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se posuzují všechny osoby v okruhu.

Od roku 2020 je speciálním podtypem i dávka „MOP COVID-19“. Cílem této speciální dávky je okamžitá pomoc osobám postiženým pandemií.

Výše dávky se stanoví až do patnáctinásobku životního minima jednotlivce.

3) MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC NA JEDNORÁZOVÝ VÝDAJ

Je určena na úhradu nezbytného jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správních poplatků při ztrátě osobních dokladů, vydání duplikátu rodného listu, na úhradu noclehu, při ztrátě finančních prostředků, na úhradu vstupních lékařských prohlídek např. při nástupu do zaměstnání, na úhradu odůvodněných nákladů na bydlení není-li doplatek na bydlení (pouze po určitou dobu) a také na vzniklý náklad se stěhováním do přiměřeného bytu a dále také na jistotu (kauci). Zkoumá se zde okruh společně posuzovaných osob, v odůvodněných případech však může být osoba posuzována bez společně posuzovaných osob.

Výše dávky se stanoví až do výše požadovaného nákladu s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby.

4) MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC SPOJENÁ S POŘÍZENÍM NEBO OPRAVOU NEZBYTNÝCH ZÁKLADNÍCH PŘEDMĚTŮ DLOUHODOBÉ SPOTŘEBY

Je určena na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytného nákladu dlouhodobé potřeby. Jedná se převážně o předměty, které jsou nezbytné k zajištění základních životních potřeb jako lednice, pračka, postel, vařič atd.

Při vyhodnocování nároku na dávku se hodnotí, zda stávající předmět nelze opravit, žadatel tak dokládá potvrzení o ne/opravitelnosti předmětu. U uvedeného typu mimořádné okamžité pomoci se provádí šetření pro ověření a vyhodnocení podmínek nároku na dávku. U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se posuzují všechny osoby v okruhu.

Výše dávky se stanoví až do výše nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce.

5) MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC NA NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE VZDĚLÁNÍM NEBO ZÁJMOVOU ČINNOSTÍ NEZAOPATŘENÉHO DÍTĚTE A NA ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÝCH ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANOU DĚTÍ

Je určena k úhradě odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Může se jednat např. o úhradu nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, táboře, zájmové kroužky, lyžařský výcvik. Posuzuje se vždy, zda účast dítěte na zájmových kroužcích je nezbytná a zda neexistuje obdobná činnost finančně dostupnější atd. Dále na úhradu školních pomůcek.

Je zde nezbytná spolupráce se sociálně-právní ochranou dětí tzv. OSPOD. Mezi náklady lze také zařadit náklady na odbornou poradenskou pomoc, kterou poskytuje poradenské zařízení (manželská poradna, rodinná poradna, odborné poradenství pro děti). Dále pomoc poskytovanou registrovaným poskytovatelem sociálních služeb jako např. krizové pomoci, terénní programy, raná péče atd. U tohoto typu mimořádné okamžité pomoci se posuzují všechny osoby v okruhu.

Výše dávky se stanoví až do výše požadovaného nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí překročit v rámci kalendářního roku desetinásobek životního minima jednotlivce.

6) MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC NA SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Je určena osobě, která je ohrožena sociálním vyloučením. Jedná se zejména o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, osoby, které ukončily léčbu chorobných závislostí, osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, osoby propuštěné z psychiatrické léčebny, osoby propuštěné ze školského zařízení pro výkon ústavní výchovy či ochranné výchovy atd. Nezkoumají se společně posuzované osoby.

Výše dávky se stanoví až do výše 1000 Kč. Součet dávek v rámci jednoho kalendářního roku nesmí překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce.

7) MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC NA UDÁLOST, KTEROU NEBYLO MOŽNÉ PŘEDVÍDAT

Je určena osobám, které postihla událost, kterou nebylo možné s ohledem na její rozsah předvídat ani ji předejít (např. pandemie), v jejímž důsledku je osoba z důvodu nedostatku finančních prostředků ohrožena zejména ztrátou bydlení nebo nezajištěním základních životních potřeb.

Výše dávky se stanoví až do výše dvanáctinásobku částky životního minima jednotlivce.