Podpora nezaměstnaných během doby, po kterou se účastní rekvalifikace.

Kdo má nárok

Uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 109) a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Pokud si uchazeč zvolí nějakou rekvalifikaci sám (tzv. zvolená rekvalifikace), nárok na podporu při rekvalifikaci nemá. Úřad práce se v takovém případě pouze rozhodne, jestli uchazeči proplatí cenu kurzu, pokud jej úspěšně absolvuje.

Další informace

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví sazbou 60 % z průměrného měsíčního čistého výdělku, (v případě ochranné doby z průměrné mzdy v národním hospodářství v 1.-3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku), max. ve výši 0,65 průměrné mzdy.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci, by pak tedy mohla v roce 2024 dosáhnout až na 27 578 Kč.

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.