Podporou v nezaměstnanosti stát krátkodobě pomáhá občanům, kteří se ocitli bez práce.

Kdo má nárok

Nárok má uchazeč o zaměstnání, který:

 • má trvalé bydliště na území ČR
 • nepobírá starobní důchod
 • během posledních dvou let si hradil důchodové pojištění po dobu alespoň 12 měsíců jako zaměstnanec nebo OSVČ. Započítávají se i tzv. náhradní doby (péče o dítě do 4 let, invalidní důchod při 3. stupni invalidity, výkon dobrovolnické služby v rozsahu alespoň 20 hodin týdně atd.)

Nárok nemá uchazeč o zaměstnání:

 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem); to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem),
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních předpisů) a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, je v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností podle § 25 odst. 3, (tj. uchazeči, který vykonává tzv. nekolidující zaměstnání, kdy si může jako nezaměstnaný přivydělat formou DPČ nebo částečného úvazku až polovinu minimální mzdy),
 • který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s); k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva,
 • který pobírá odstupné (na podporu v nezaměstnanosti vznikne nárok až po uplynutí příslušného počtu měsíců podle toho, jaký násobek měsíčního příjmu odstupné představuje).

Další informace

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrného měsíčního výdělku. Maximální výše podpory v roce 2024 je 24 608 Kč měsíčně.

Maximální výše se stanovuje jako 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Počítá se buď z průměrného čistého měsíčního výdělku nebo (v případě ochranných dob) z průměrné mzdy v národním hospodářství v 1.-3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Podporu v nezaměstnanosti pobírají osoby do 50 let věku po dobu 5 měsíců, lidé ve věku 50 – 55 let po dobu 8 měsíců a osoby starší 55 let 11 měsíců. Procentuálně pobírají všichni po tuto dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního pracovněprávního vztahu, skonči-li dohodou nebo ze strany zaměstnance. Pouze v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele má nezaměstnaný nárok na 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby, 50 % po dobu dalších dvou měsíců a 45 % po zbývající podpůrčí dobu (osoby do 50 let tedy již jen poslední měsíc).

Podpora v nezaměstnanosti v případě výpočtu z náhradních dob např. ukončení rodičovské dovolené bez předchozího zaměstnání ukončení péče o osobu blízkou s nárokem na PNP apod.

Podpora v nezaměstnanosti se v tomto případě počítá z výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku.

V uvedených situacích se podpora v nezaměstnanosti stanoví pro rok 2024 za:

 • první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, tj. 6 365,-

 • další 2 měsíce ve výši 0,12násobku, tj. 5 092,-

 • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku, tj. 4 667,-