Příspěvkem na péči stát pomáhá zajistit komfort osobám s nepříznivým zdravotním stavem.

Kdo má nárok

Nárok na příspěvek na péči mají osoby (od 1 roku věku), které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby. Stav žadatele posuzuje úřad práce a Správa sociálního zabezpečení. Z příspěvku si tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Další informace

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti a věku žadatele. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku. Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let). S výjimkou úplné závislosti platí, že žadatelé do 18 let mají nárok na vyšší příspěvek.

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

  • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)