Má vynahradit příjem matky v období před porodem a těsně po porodu a matce, nebo otci (při převzetí dítěte do péče) příjem při péči o dítě.

Kdo má nárok

  • V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.
  • U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
  • Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
  • Peněžitou pomoc v mateřství je možno pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte, jde-li o dávku náležející z titulu porodu dítěte. Jde-li o dávku náležející z titulu převzetí dítěte do náhradní péče – do 7 let věku a 31 týdnů.

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. U muže je třeba přitom splnit podmínku, že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Další informace

Výše příspěvku se odvíjí od výše příjmů žadatele. Při minimální hrubé mzdě 16 200 Kč činí peněžitá pomoc v mateřství 11 340 Kč měsíčně. Nejvyšší nemocenské 47 700 Kč lze dosáhnout při průměrné měsíční hrubé mzdě 118 400 Kč.